ກິດຈະກຳສົ່ງເສີມສິ່ງແວດລ້ອມ 2016-2017 PDF Print E-mail

ເພື່ອເພີ່ມຂີດຄວາມສາມາດ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈຳກຳ ການສຶກສາສິ່ງແວດລ້ອມນອກໂຮງຮຽນ, ໂຄງການ ProCEEd ໄດ້ຈັດຊື້ ລົດເມ 14 ບ່ອນນັ່ງ ໜຶ່ງຄັນ ແລະ ລົດບັນທຸກໃຫຍ່ຂະໜາດ 8 ແມັດ ໜຶ່ງຄັນຊຶ່ງຖືກນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກິດຈະ ກຳ ການສຶກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ຫຼື ເອີ້ນວ່າ: "ລົດສິ່ງແວດລ້ອມ". ຕັ້ງແຕ່ທ້າຍປີ 2013, ລົດສິ່ງແວດ ລ້ອມດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກເດີນທາງທົ່ວ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ແຂວງ ຄຳມ່ວນ, ແຂວງ ຫົວພັນ ແລະ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ເປັນປະຈຳ ແລະ ຮອດກາງປີ 2015 ກໍ່ເລີ່ມ ເຄື່ອນໄຫວ ກິດຈະກຳ ຢູ່ ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ. ຢູ່ທາງໃນຂອງລົດທັງສອງຄັນປະກອບມີໜ້າຈໍໂທລະພາບຂະ ໜາດ 32 ນິ້ວ ພ້ອມລະບົບເຄື່ອງສຽງ ໄວ້ສຳລັບສາຍຮູບເງົາ. ສ່ວນລົດບັນທຸກປະກອບມີອຸປະກອນເສີມ ເພື່ອໃຊ້ໃນການວາງສະແດງເຄື່ອນທີ່, ການຫຼິ້ນເກມ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງກິດຈະກຳການສຶກສາສິ່ງແວດລ້ອມນອກໂຮງຮຽນອື່ນໆ.


ລົດສິ່ງແວດລ້ອມແຕ່ລະຄັນ ສາມາດຕິດຕັ້ງໜ້າຈໍໃຫຍ່ສີຂາວຢູ່ຂ້າງນອກຂອງລົດໄດ້ ເພື່ອສາຍຮູບເງົາ ໂດຍມີເຄື່ອງສາຍເຄື່ອນທີ່ ແລະ ລະບົບຄອມພິວເຕີຊ່ວຍ ພ້ອມທັງມີຕູ້ລຳໂພງ ແລະ ເຄື່ອງໄມໂຄໂຟນ. ກິດຈະກຳທີ່ຈັດຂຶ້ນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຈັດຂຶ້ນຢູ່ທາງນອກຂອງລົດ ຕົວຢ່າງ: ການຊຸມນຸມ, ການຫຼິ້ນເກມ, ການສະແດງລະຄອນ, ເບິ່ງສາຍຮູບເງົາໃສ່ໜ້າຈໍໃຫຍ່ກາງແຈ້ງ, ການຮຽນຮູ້ ແລະ ກຸ່ມຟັງວິທະຍຸ, ການວາງສະແດງ ແລະ ອື່ນໆອີກ. ລົດສິ່ງແວດລ້ອມທັງສອງຄັນ ໄດ້ປະກອບມີແຜ່ນຮັບພະລັງງານ ແສງຕາເວັນ ເພື່ອເກັບໄວ້ ແລະ ແຈກຈ່າຍໃຊ້ກັບບັນດາ ອຸປະກອນເຄື່ອງອີເຫຼັກໂທນິກ ທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ທາງພາຍໃນ ແລະ ນອກຂອງລົດທັງສອງຄັນ ຊຶ່ງໃຊ້ໄດ້ປະມານ 4 ຫາ 5 ຊົ່ວໂມງ.


ການລົງເຄື່ອນໄຫວ ກິດຈະກຳລົດສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍສອງທີມງານຄື: ທີມໜຶ່ງແມ່ນຈັດ ກິດຈະກໍາໃຫ້ແກ່ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງພາກລັດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ຢູ່ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງໃຫຍ່ຂອງ 3 ແຂວງ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ສ່ວນອີກທີມໜຶ່ງ ແມ່ນໄປເຄື່ອນໄຫວ ກິດຈະກໍາ ໃນຂັ້ນບ້ານຢູ່ 15 ຫາ 20 ກຸ່ມບ້ານເປົ້າໝາຍໃນເມືອງໜຶ່ງ. ສຳລັບ ‘ທີມງານພາກລັດ’ ຈັດກິດຈະກໍາ ສອງລາຍການ ມີ3 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້, ສ່ວນ ‘ທີມງານ ຂັ້ນບ້ານ’ ແມ່ນໄປຈັດ ກິດຈະກໍາ ຢູ່ຂັ້ນບ້ານກັບເດັກນ້ອຍນັກຮຽນ, ອໍານາດ ການປົກຄອງຂັ້ນບ້ານ ແລະ ກຸ່ມປະຊາຊົນຜູ້ໃຫຍ່ ຂອງຊຸມຊົນເປັນເວລາໝົດມື້. ທັງສອງທີມງານໃຊ້ວິທີການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນບວກຄວາມບັນເທີງ ຊຶ່ງເປັນວິທີການທີ່ໃຫ້ທັງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຄວາມບັນເທີງໄປໃນຕົວ, ຕົວຢ່າງ: ການສະແດງລະຄອນ30 ນາທີ ຊຶ່ງອີງໃສ່ໂຄງສ້າງ ແລະ ເນື້ອເລື່ອງທີ່ເປັນເອກະພາບກັນ ພ້ອມກັບເຈາະຈົງໃສ່ບັນດາຫົວເລື່ອງທີ່ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ. ແຕ່ນອກຈາກນັ້ນວິທີການນໍາໃຊ້ໂດຍສອງທີມແມ່ນແຕກຕ່າງກັນ.


ທີມງານພາກລັດ’ ອີງໃສ່ຂໍ້ມູນ ຄວາມຈິງ ທີ່ໂຄງການ ໄດ້ຜະລິດອອກ, ຕົວຢ່າງ: ຊຸດໂປດສ໌ເຕີ (ຂໍ້ມູນ ຄວາມຈິງ ກ່ຽວກັບ ການປົກປັກ ຮັກສາປ່າໄມ້ (ຄວາມຈິງ 1-2ຄວາມຈິງ 3-4ຄວາມຈິງ 5-6ຄວາມຈິງ 7-8ຄວາມຈິງ 9-10). ສ່ວນ ‘ທີມງານຂັ້ນບ້ານ’ ໃຊ້ວິທີ ການຫຼີ້ນເກມ, ຮ້ອງເພງ, ການແຂ່ງຂັນ ແຕ້ມຮູບ ແລະ ການຫັດກາຍ ບໍລິຫານຕ່າງໆ ກັບ ເດັກນ້ອຍ, ແລະ ໃຊ້ວິທີການ ປະເມີນຜົນ ແບບໄວ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມ ຫຼື (PRA) ຄື ການຍ່າງປ່າ, ສົນທະນາ ກ່ຽວກັບແນວໂນ້ມ ການປ່ຽນແປງ ໃນອາດີດ ເຖິງ ປັດຈຸບັນ ຫຼື ຈັດສົນທະນາ ກຸ່ມຜູ້ໃຫຍ່ ສະເພາະໃດໜຶ່ງ. ໃນຕອນແລງ ມີການ ນໍາສະເໜີຜົນ ຂອງການແຂ່ງຂັນ ແລະ ການສົນທະນາຕ່າງໆ ໃນງານເຕົ້າໂຮມ ໃນບ້ານໜຶ່ງ ຊຶ່ງມີການສະແດງລະຄອນ ແລະ ການສາຍວິດີໂອ ຂອງກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ຈັດມາໃນຊຸມຊົນນັ້ນ ອອກໜ້າຈໍສາຍໃຫຍ່ ທີ່ຕິດມາກັບ ລົດເມສິ່ງແລດລ້ອມ.

ສຳລັບປີ 2017, ແມ່ນມີຮ່າງແຜນການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກໍາ, ສ່ວນລາຍລະອຽດ ຈະມີເພີ່ມເຕີມ ໃນອີກບໍ່ດົນນີ້.

ໃນປີ 2016, ລົດສິ່ງແວດລ້ອມ ທັງສອງຄັນ ໄດ້ອອກເດີນທາງ ໄປເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳ ໃນ 80 ບ້ານ ແລະ ບັນດາເມືອງ ແລະ ແຂວງເປົ້າໝາຍເຊັ່ນ: ແຂວງ ຄຳມ່ວນ, ແຂວງ ຫົວພັນ, ແຂວງ ໂຊຍະບູລີ ແລະ ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ.


..

ສະຖານທີ່

ກຸ່ມເປົ້າໝາບ

ຫົວຂໍ້

2016

9 – 17 ມັງກອນ

ແຂວງ ຫົວພັນ

ອົງການຈັດຕັ້ງ ພາກລັດຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງພ້ອມດ້ວຍ ອົງການຈັດຕັ້ງ ມະຫາຊົນຕ່າງໆ ຢູ່ເມືອງ ຊໍາເໜືອ ແລະ ເມືອງ ຫົວເມືອງ

ການອະນຸລັກ ຊີວະນາໆພັນ

23 ມັງກອນ - 1 ກຸມພາ

ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ

ໝູ່ບ້ານທີ່ຖືກຄັດເລືອກ ຢູ່ເມືອງບົວລະພາ

ການອະນຸລັກ ຊີວະນາໆພັນ

31 ມັງກອນ - 6 ກຸມພາ

ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ

ອົງການຈັດຕັ້ງ ພາກລັດຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງພ້ອມດ້ວຍ ອົງການຈັດຕັ້ງ ມະຫາຊົນຕ່າງໆ ຢູ່ເມືອງ ທ່າແຂກ ແລະ ເມືອງ ບົວລະພາ

ການອະນຸລັກ ຊີວະນາໆພັນ

27 ກຸມພາ - 13 ມີນາ

ແຂວງ ຫົວພັນ

ໝູ່ບ້ານທີ່ຖືກຄັດເລືອກ ຢູ່ເມືອງ ຫົວເມືອງ

ການປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ & ໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດ

14 – 18 ມີນາ

ແຂວງ ຫົວພັນ

ອົງການຈັດຕັ້ງ ພາກລັດຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງພ້ອມດ້ວຍ ອົງການຈັດຕັ້ງ ມະຫາຊົນຕ່າງໆ ຢູ່ເມືອງ ຊໍາເໜືອ ແລະ ເມືອງ ຫົວເມືອງ

ການປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ & ໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດ

28 ມີນາ - 10 ເມສາ

ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ

ອົງການຈັດຕັ້ງ ພາກລັດຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງພ້ອມດ້ວຍ ອົງການຈັດຕັ້ງ ມະຫາຊົນຕ່າງໆ ຢູ່ເມືອງ ໄຊຍະບູລີ ແລະ ເມືອງ ພຽງ

ການປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ & ໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດ

24 – 30 ເມສາ

ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ

ໝູ່ບ້ານທີ່ຖືກຄັດເລືອກ ຢູ່ເມືອງ ພຽງ

ການປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ & ໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດ

8 – 22 ພຶດສະພາ

ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ

ໝູ່ບ້ານທີ່ຖືກຄັດເລືອກ ຢູ່ເມືອງ ບົວລະພາ

ການປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ & ໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດ

23 – 28 ພຶດສະພາ

ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ

ອົງການຈັດຕັ້ງ ພາກລັດຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງພ້ອມດ້ວຍ ອົງການຈັດຕັ້ງ ມະຫາຊົນຕ່າງໆ ຢູ່ເມືອງ ທ່າແຂກ ແລະ ເມືອງ ບົວລະພາ

ການປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ & ໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດ

5 -18 ມິຖຸນາ

ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ

ໝູ່ບ້ານທີ່ຖືກຄັດເລືອກ ຢູ່ເມືອງ ທ່າພະບາດ, ປາກກະດິງ ແລະ ປາກຊັນ

ການຈັດການສິ່ງເສດເຫຼືອ

24 ກັນຍາ - 9 ຕຸລາ

(ບໍ່ແນ່ນອນ)

ແຂວງ ຫົວພັນ

ໝູ່ບ້ານທີ່ຖືກຄັດເລືອກ ຢູ່ເມືອງ ຫົວເມືອງ

ການອະນຸລັກສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໃນປ່າ


8 - 16 ຕຸລາ

(ບໍ່ແນ່ນອນ)

ແຂວງ ຫົວພັນ

ອົງການຈັດຕັ້ງ ພາກລັດຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງພ້ອມດ້ວຍ ອົງການຈັດຕັ້ງ ມະຫາຊົນຕ່າງໆ ຢູ່ເມືອງ ຊໍາເໜືອ ແລະ ເມືອງ ຫົວເມືອງ

ການອະນຸລັກສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໃນປ່າ

23 ຕຸລາ - 5 ພະຈິກ

(ບໍ່ແນ່ນອນ)

ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ

ໝູ່ບ້ານທີ່ຖືກຄັດເລືອກ ຢູ່ເມືອງ ພຽງ

ການອະນຸລັກສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໃນປ່າ

19 - 30 ພະຈີກ

(ບໍ່ແນ່ນອນ)

ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ

ໝູ່ບ້ານທີ່ຖືກຄັດເລືອກ ຢູ່ເມືອງ ບົວລະພາ

ການອະນຸລັກສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໃນປ່າ

4 – 10 ທັນວາ

(ບໍ່ແນ່ນອນ)

ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ

ອົງການຈັດຕັ້ງ ພາກລັດຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງພ້ອມດ້ວຍ ອົງການຈັດຕັ້ງ ມະຫາຊົນຕ່າງໆ ຢູ່ເມືອງ ທ່າແຂກ ແລະ ເມືອງ ບົວລະພາ

ການອະນຸລັກສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໃນປ່າ

11 – 24 ທັນວາ

(ບໍ່ແນ່ນອນ)

ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ

ໝູ່ບ້ານທີ່ຖືກຄັດເລືອກ ຢູ່ເມືອງ ທ່າພະບາດ, ປາກກະດິງ ແລະ ປາກຊັນ

ການຈັດການສິ່ງເສດເຫຼືອ


 

ຂ່າວ

ການ​ແລກ​ປ່ຽນ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ສືກ​ສາ​ສີ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ລະ​ປ​ະ​​ເທດ​ໄກ​ກີ​ສະ​ຖານ ແລະ ປ​ະ​ເທດ​ລາວ

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ....

ບອກເລົ່າເລື່ອງລາວ ກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມຂອງທ່ານ

ໂຄງການໂພຼຊີດ (ProCEEd) ຂໍເຊີນຊວນບັນດາຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈຜະລິດລາຍການວິທະຍຸ ແລະ ຟິມສາລະຄະດີ ສົ່ງບົດສະເໜີໂຄງການມາໃຫ້ພວກເຮົາ. ອ່ານເພີ່ມເຕີມ....

ໂຄງການ ProCEEd ສຶບຕໍ່ຈົນເຖິງ ປີ 2017

ລັດຖະບານລາວ ແລະ ເຢຍລະມັນຕັດສິນໃຈ ສຶບຕໍ່ໂຄງການຈົນເຖິງເດືອນກັນຍາ ປີ 2017 ເພື່ອສຶບຕໍ່ການສຶກສາ ແລະ ສື່ສານສິ່ງແວດລ້ອມ, ການສ້າງຈິດສໍານຶກໃນປະເທດລາວ. ອ່ານເພີ່ມເຕີມ....

 

ໂທລະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ


ປັດຈຸບັນນີ້ທ່ານສາມາດເຂົ້າຊົມ ສາລະຄະດີສັ້ນ 12 ເລື່ອງ ເຊິ່ງອອກອາກາດໃນລາຍການໂທລະພາຍສິ່ງແວດລ້ອມ ສະຖານີໂທລະພາບແຫ່ງຊາດປີ 2017 ນີ້. ສາລະຄະດີແຕ່ລະຊຸດປະກອບມີ 3 ຫຼື 4 ຕອນເຊິ່ງເວົ້າກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ສະເພາະໃດໜຶ່ງເຊັ່ນ: ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໃນປ່າ ຫຼື ການປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ເປັນຕົ້ນ. ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວຍັງມີຊຸດສາລະຄະດີອື່ນໆທີ່ໂຄງການ ProCEEd ແລະ ໂຄງການອື່ນໆຂອງອົງການ GIZ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ.

ວິທະຍຸສິ່ງແວດລ້ອມ


ທ່ານສາມາດເລືອກຟັງລາຍການວິທະຍຸ ເມືອງ ທ່າແຂກ ແລະ ເມືອງ ບົວລະພາ ແຂວງ ຄຳມ່ວນ ແລະ ເມືອງ ຊຳເໜືອ ແລະ ເມືອງ ຫົວເມືອງ ແຂວງ ຫົວພັນ. ໃນນັ້ນ,​ ລາຍການວິທະຍຸບາງລາຍການຍັງໄດ້ຖືກແປເປັນພາສາກຶມມຸ ແລະ ພາສາມົ້ງອີກ. ລາຍການວິທະຍຸ 3 ຕອນທີ່ມີຄວາມຍາວ 15 ນາທີປະກອບເປັນຊຸດສາລະຄະດີຊຸດໜຶ່ງເຊິ່ງເວົ້າກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ສະເພາະອັນດຽວກັນ.

ກິດຈະກຳການສຶກສາສິ່ງແວດລ້ອມ


ການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳ ການສຶກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນ ເມືອງ ແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍ ກິດຈະກຳການສຶກສາຕ່າງໆທີ່ມີທັງຄວາມບັນເທີງ ແລະ ສາລະໜ້າຮູ້, ທັງທິມງານໄດ້ລົງເຄື່ອນໃຫວກິດຈະກຳຢ່າງເປັນປົກກະຕິໃນ ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ໃນອີກ 4 ແຂວງ. ໂດຍມີການນໍາໃຊ້ລົດເມ ແລະ ລົດບັນທຸກທີ່ໃຊ້ພະລັງງານ ແສງອາທິດເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນຫານສາຍຮູບເງົາ, ການສະແດງລະຄອນ, ການປຶກສາຫາຫຼືອື່ນໆ. ຢ່າລືມຕິດຕາມກິດຈະກຳ ການສຶກສາສິ່ງແວດລ້ອມຂອງພວກເຮົາເດີ້.