ວິທະຍຸສິ່ງແວດລ້ອມ PDF Print E-mail

ທີມງານ ໂຄງການ ProCEEd  ພ້ອມດ້ວຍຄູ່ຮ່ວມງາມ ຜະລິດລາຍການວິທະຍຸສິ່ງແວດລ້ອມ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ຕັ້ງແຕ່ ຂັ້ນສູນກາງຮອດທ້ອງຖິ່ນ ເຊິ່ງຜູ້ຟັງສາມາດຕິດຕາມລາຍການວິທະຍຸດັ່ງກ່າວໄດ້ຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ. ລາຍການວິທະຍຸສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນຂັ້ນ ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ອອກອາກາດ ເປັນກິດຈະກຳໜຶ່ງ ທີ່ສາມາດສະໜັບສະໜູນ ຈຸດປະສົງ ໂຄງການ ProCEEd ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ ຄວາມຮູ້, ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ພຶດຕິກຳ ທີ່ກ່ຽວກັບ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ຊີວະນາໆພັນ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຂອງຜູ້ຟັງ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງຜ່ານການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ດີຂື້ນ. ດັ່ງນັ້ນ. ເຮັດໃຫ້ກຸ່ມເປົ້າໝາຍໃນເຂດຊົນນະບົດສາມາດຮັບມື ແລະ ປັບຕົວເຂົ້າກັບ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆ ແລະ ສາມາດປົກປັກຮັກສາ ຊີວະນາໆພັນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມໄດ້ໂດຍລວມໄດ້.


ໂຄງການ ProCEEd ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ວາລະສານສິ່ງແວດລ້ອມ "ສິ່ງແວດລ້ອມຂອງພວກເຮົາ" ຂອງ ສະຖານີວິທະຍຸແຫ່ງຊາດ (ວສລ) ຕັ້ງແຕ່ປີ 2013 ເປັນຕົ້ນມາ. ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມ, ການຈັດການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນການຜະລິດ. ນອກຈານນັ້ນ, ໂຄງການຍັງໃຫ້ການສະນັບສະໜູນ ລາຍການວິທະຍຸສິ່ງແວດລ້ອມ ຜ່ານການພັດທະນາທັກສະຄວາມສາມາດທີ່ກ່ຽວກັບ ການເປັນນັກຂ່າວ ສິ່ງແວດລ້ອມ. ຕົວຢ່າງ: ຈັດການຝຶກອົບຮົມ ພື້ນຖານການ ການດໍາເນີນລາຍການສິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກ ສະຖານີວິທະຍຸ ແຂວງ ຄຳມ່ວນ, ຫົວພັນ, ໂຊຍະບູລີ ແລະ ບໍລິຄຳໂຊ ເຂົ້າຮ່ວມ ໃນທ້າຍປີ 2015. ປີ 2014 ຈັດໂຄງການທົດລອງຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນກັບ ສະຖານີວິທະຍຸ ແຂວງ ຄຳມ່ວນ.


ດັ່ງນັ້ນ, ສະຖານີວິທະຍຸ ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ ໂດຍສະເພາະ ສະຖານີວິທະຍຸ ເມືອງ ທ່າແຂກ ແລະ ເມືອງ ບົວລະພາ ແລະ ສະຖານີວິທະຍຸ ແຂວງ ຫົວພັນ ໂດບສະເພາະ ສະຖານີວິທະຍຸ ເມືອງ ຊຳເໜືອ ແລະ ເມືອງ ຫົວເມືອງ ໄດ້ຜະລິດລາຍກາຍ ວິທະຍຸ ກ່ຽວກັບບັນຫາ ສິ່ງແວດລ້ອມ ທີມີຄວາມຍາວ 15 ນາທີ ທັງໝົດ 48 ເລື່ອງ. ສະຖານີວິທະຍຸ ແຂວງ ແລະ ເມືອງ ກຳລັງອອກອາກາດ ລາຍການ ວິທະຍຸສິ່ງແວດລ້ອມໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 2 ກຸມພາ ຫາ ວັນທີ 20 ພຶດສະພາ 2017. ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ, ສະຖານີວິທະຍຸແຂວງ ຫົວພັນ ຍັງ ອອກອາກາດ ລາຍການ ວິທະຍຸສິ່ງແວດລ້ອມເປັນ ພາສາ ກຶມມຸ ແລະ ພາສາມົ້ງອີກ ລວມທັງໝົດມີ 12 ເລື່ອງ.


ໃນປະຈຸບັນ, ລາຍການວິທະຍຸດັ່ງຕໍ່ໄປນີໄດ້ຮັບ ການສະໜັບສະໜູນໂດຍ ໂຄງການ ProCEEd:


ສະຖານີວິທະຍຸແຫ່ງຊາດ, ສູນກາງ ສາມາດຮັບຟັງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ທີ່ຄື້ນ AM 567 MHZ

ລາຍການວາລະສານສິ່ງແວດລ້ອມປະຈໍາອາທິດ "ສິ່ງແວດລ້ອມຂອງພວກເຮົາ", 30 ນາທີ,  ມັງກອນ 2013 ຫາ ກັນຍາ 2016,

ອອກອາກາດ ທຸກໆ ວັນຈັນ ເວລາ 08:00 ເຊົ້າ


ສະຖານີວິທະຍຸແຫ່ງຊາດ, ແຂວງ ຄຳມ່ວນ ຄຶື້ນ FM 100.5 MHZ (ເມືອງ ທ່າແຂກ) ແລະ M 102 MHZ (ເມືອງ ບົວລະພາ)

ລາຍການວາລະສານສິ່ງແວດລ້ອມປະຈໍາອາທິດ "ສິ່ງແວດລ້ອມຂອງພວກເຮົາ", 30 ນາທີ,  ສິງຫາ 2014 ຫາ ກັນຍາ 2015,

ແລະ 15 ນາທີ ລະຫວ່າງ 3 ກຸມພາ  - 19 ພຶດສະພາ, 2017 (ເມືອງ ທ່າແຂກ) ແລະ 13 ກຸມພາ - 18 ພຶດສະພາ, 2017 (ເມືອງ ບົວລະພາ),

ອອກອາກາດ ທຸກໆ ວັນສຸກ ເວລາ 17:00 (ເມືອງ ທ່າແຂກ) ແລະ ທຸກໆ ວັນ ຈັນ ຫາ ວັນ ສຸກ ເວລາ 7:15 (ເມືອງ ບົວລະພາ)


ສະຖານີວິທະຍຸແຫ່ງຊາດ, ແຂວງ ຫົວພັນ ຄື້ນ FM 95.2 MHZ (ເມືອງ ຊຳເໜືອ) ແລະ ຄື້ນ FM 100.5 MHZ (ເມືອງ ຫົວເມືອງ)

ລາຍການວາລະສານສິ່ງແວດລ້ອມປະຈໍາອາທິດ "ສິ່ງແວດລ້ອມຂອງພວກເຮົາ", 15 ນາທີ, ລະຫວ່າງ 2 ກຸມພາ - 20 ພຶດສະພາ 2017 (ເມືອງ ຊຳເໜືອ)  ແລະ 3 ກຸມພາ - 19 ພຶດສະພາ 2017

ອອກອາກາດ ທຸກໆ ວັນພະຫັດ ເວລາ 16:45 (ເມືອງ ຊຳເໜືອ), ແລະ ທຸກໆ ວັນສຸກ ເວລາ 17:00 (ເມືອງ ຫົວເມືອງ)

ອອກອາກາດ ທຸກໆ ວັນພະຫັດ ເວລາ 18:15 ພາກພາສາ ກຶມມຸ ແລະ ທຸກໆ ວັນເສົາ ເວລາ 17:45 ພາກພາສາມົ້ງ (ເມືອງ ຊຳເໜືອ)


ໃນ ເວັບໄຊທ ຂອງພວກເຮົາ, ຜູ້ຊົມສາມາດເຂົ້າຟັງລາຍການວິທະຍຸ ເລື່ອງຕ່າງໆທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງໄດ້. ລາຍການ ວິທະຍຸ 15 ນາທີ ສາມຕອນ ລວມເປັນໜຶ່ງເລື່ອງທີ່ເວົ້າກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ຽວກັນ. ຕົວຢ່າງ: ການປົກປັກຮັກສາສັດປ່າ ຫຼື ການປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້. ໃນນັ້ນ, ຈຳນວນໜຶ່ງແມ່ນຜະລິດໂດຍ ສະຖານີວິທະຍຸ ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ ໂດບສະເພາະ ສະຖານີວິທະຍຸ ເມືອງ ທ່າແຂກ ແລະ ເມືອງ ບົວລະພາ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ,ສະຖານີວິທະຍຸ ເມືອງ ຊຳເໜືອ ແລະ ເມືອງ ຫົວເມືອງ ຍັງມີການ ແປ ແລະ ອອກອາກາດເປັນພາສາຊົນເຜົ່າອີກ ໂດຍສະເພາະ ພາສາ ກຶມມຸ ແລະ ພາສາມົ້ງ.


ລາຍການວິທະຍຸ ຈາກ ສະຖານີ ແຂວງ ຄຳມ່ວນລາຍການວິທະຍຸ ຈາກສະຖານີ ແຂວງ ຫົວພັນ ລາຍການວິທະຍຸ ພາກພາສາ ກຶມມຸ ແລະ ມົ້ງ 

ຂ່າວ

ການ​ແລກ​ປ່ຽນ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ສືກ​ສາ​ສີ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ລະ​ປ​ະ​​ເທດ​ໄກ​ກີ​ສະ​ຖານ ແລະ ປ​ະ​ເທດ​ລາວ

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ....

ບອກເລົ່າເລື່ອງລາວ ກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມຂອງທ່ານ

ໂຄງການໂພຼຊີດ (ProCEEd) ຂໍເຊີນຊວນບັນດາຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈຜະລິດລາຍການວິທະຍຸ ແລະ ຟິມສາລະຄະດີ ສົ່ງບົດສະເໜີໂຄງການມາໃຫ້ພວກເຮົາ. ອ່ານເພີ່ມເຕີມ....

ໂຄງການ ProCEEd ສຶບຕໍ່ຈົນເຖິງ ປີ 2017

ລັດຖະບານລາວ ແລະ ເຢຍລະມັນຕັດສິນໃຈ ສຶບຕໍ່ໂຄງການຈົນເຖິງເດືອນກັນຍາ ປີ 2017 ເພື່ອສຶບຕໍ່ການສຶກສາ ແລະ ສື່ສານສິ່ງແວດລ້ອມ, ການສ້າງຈິດສໍານຶກໃນປະເທດລາວ. ອ່ານເພີ່ມເຕີມ....

 

ໂທລະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ


ປັດຈຸບັນນີ້ທ່ານສາມາດເຂົ້າຊົມ ສາລະຄະດີສັ້ນ 12 ເລື່ອງ ເຊິ່ງອອກອາກາດໃນລາຍການໂທລະພາຍສິ່ງແວດລ້ອມ ສະຖານີໂທລະພາບແຫ່ງຊາດປີ 2017 ນີ້. ສາລະຄະດີແຕ່ລະຊຸດປະກອບມີ 3 ຫຼື 4 ຕອນເຊິ່ງເວົ້າກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ສະເພາະໃດໜຶ່ງເຊັ່ນ: ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໃນປ່າ ຫຼື ການປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ເປັນຕົ້ນ. ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວຍັງມີຊຸດສາລະຄະດີອື່ນໆທີ່ໂຄງການ ProCEEd ແລະ ໂຄງການອື່ນໆຂອງອົງການ GIZ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ.

ວິທະຍຸສິ່ງແວດລ້ອມ


ທ່ານສາມາດເລືອກຟັງລາຍການວິທະຍຸ ເມືອງ ທ່າແຂກ ແລະ ເມືອງ ບົວລະພາ ແຂວງ ຄຳມ່ວນ ແລະ ເມືອງ ຊຳເໜືອ ແລະ ເມືອງ ຫົວເມືອງ ແຂວງ ຫົວພັນ. ໃນນັ້ນ,​ ລາຍການວິທະຍຸບາງລາຍການຍັງໄດ້ຖືກແປເປັນພາສາກຶມມຸ ແລະ ພາສາມົ້ງອີກ. ລາຍການວິທະຍຸ 3 ຕອນທີ່ມີຄວາມຍາວ 15 ນາທີປະກອບເປັນຊຸດສາລະຄະດີຊຸດໜຶ່ງເຊິ່ງເວົ້າກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ສະເພາະອັນດຽວກັນ.

ກິດຈະກຳການສຶກສາສິ່ງແວດລ້ອມ


ການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳ ການສຶກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນ ເມືອງ ແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍ ກິດຈະກຳການສຶກສາຕ່າງໆທີ່ມີທັງຄວາມບັນເທີງ ແລະ ສາລະໜ້າຮູ້, ທັງທິມງານໄດ້ລົງເຄື່ອນໃຫວກິດຈະກຳຢ່າງເປັນປົກກະຕິໃນ ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ໃນອີກ 4 ແຂວງ. ໂດຍມີການນໍາໃຊ້ລົດເມ ແລະ ລົດບັນທຸກທີ່ໃຊ້ພະລັງງານ ແສງອາທິດເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນຫານສາຍຮູບເງົາ, ການສະແດງລະຄອນ, ການປຶກສາຫາຫຼືອື່ນໆ. ຢ່າລືມຕິດຕາມກິດຈະກຳ ການສຶກສາສິ່ງແວດລ້ອມຂອງພວກເຮົາເດີ້.